Wytyczne edytorskie

Wszystkie teksty naukowe zgodne z profilem czasopisma prosimy przesyłać w formacie .doc lub (dla nowszych wersji MS Word) .docx na adres redakcja(at)creatiofantastica.com.

Ważne: do każdego zgłoszenia prosimy dołączyć w osobnym pliku:

  1. tytuł zgłaszanego artykułu w języku polskim i angielskim;
  2. abstrakt w języku polskim angielskim (max. 1500 znaków ze spacjami);
  3. do 10 słów kluczowych w języku polskim i angielskim;
  4. biogram (max. 480 znaków ze spacjami), uwzględniający tytuł naukowy, bieżącą afiliację, najważniejsze publikacje książkowe i artykuły, ewentualnie również zainteresowania naukowe i bieżące projekty badawcze.

Plik z artykułem powinien być pozbawiony wszelkich danych i metadanych pozwalających na ustalenie autorstwa artykułu.

Instrukcja usuwania metadanych w programie MS Word.

Bibliografia

Ważne: Przy opracowywaniu bibliografii zalecane jest skorzystanie z zestawienia polskich książek naukowych o fantastyce oraz pokrewnego zestawienia anglosaskiego przygotowanego przez redakcję Science Fiction Studies.

Formatowanie

Screenshot_2Dla osób korzystających z bezpłatnego programu bibliograficznego Citavi dostępny jest plik *.css umożliwiający zaimportowanie stylu bibliograficznego.

Tekst główny

Główny tekst artykułu prosimy zapisywać z uwzględnieniem poniższego formatowania, z włączonym automatycznym dzieleniem wyrazów, a poza tym wedle poniższych zaleceń:

 1. Times New Roman o wielkości 12 pkt.;
 2. justowanie obustronne;
 3. wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm;
 4. oba marginesy 2,5 cm;
 5. interlinia 1,5 pkt.

Użycie kursywy zalecamy wyłącznie we wszelkich zwrotach obcojęzycznych, włącznie z dłuższymi cytatami oryginalnych wersji tekstów (por. niżej).

Z tych samych powodów, prosimy we wszystkich emfazach stosować pogrubienie (emfazy zostaną rozstrzelone na etapie składu).

Tytuły książek, artykułów, wywiadów, rozdziałów w monografiach itp. prosimy zapisywać wyłącznie kursywą, natomiast czaopism – w „cudzysłowie apostrofowym”.

Prosimy o stosowanie nawiasowych wyliczeń numerycznych w tekście głównym (1) w przypadku (2) sekwencji nie dłuższych niż (3) trójpunktowe, a w przypadku wyliczeń dłuższych – korzystać z automatycznych narzędzi do generowania list numerowanych (preferowany wariant zapisu to wówczas: 1), 2), 3), 4), itd.).

Zalecamy także unikać wymuszania podziału wyrazu (ctrl + -), ponieważ polecenie to generuje znak specjalny (¬), który, mimo iż w edytorze tekstu pozostaje niewidoczny, często pojawia się po konwersji pliku na stosowany w redakcji „Creatio Fantastica” format PDF.

Tekst cytowany

Cytaty o objętości mniejszej niż trzy wersy prosimy zapisywać w tekście głównym w cudzysłowiach następującego typu:

 1. „cudzysłowie apostrofowym” dla cytatów zwykłych;
 2. »cudzysłowie ostrokątnym« dla cytatów pojawiających się w cytacie zwykłym;
 3. kursywą w ww. cudzysłowiach cytaty obcojęzyczne.

Autorskie tłumaczenie cytatu prosimy odnotowywać zapisem „tekst tłumaczony antykwą [oryginał obcojęzyczny kursywą]”, tę samą zasadę stosując w przypadku wyróżnionych bloków tekstu (por. niżej).

Cytaty o objętości większej niż trzy wersy prosimy zapisywać w wyróżnionym bloku tekstu, czcionką o 2 pkt. mniejszą od używanej w tekście głównym i z odstępami 10 pkt. przed wyróżnionym blokiem i po nim:

 1. bez cudzysłowów na zewnątrz (czyli na początku i końcu) wyróżnionego bloku (z wyłączeniem cytatów wewnętrznych, wówczas apostrofowych);
 2. Times New Roman 10 pkt.;
 3. odstęp górny i dolny od tekstu głównego 10 pkt.;
 4. justowanie obustronne z dzieleniem wyrazów;
 5. wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm,
 6. interlinia 1,5 pkt.

Tekst przypisu

Prosimy o stosowanie na przestrzeni całego tekstu przypisów dolnych numerycznych wedle następującego wzoru formatowania:

 1. znacznik przypisu domyślnie w indeksie górnym;
 2. Times New Roman 10 pkt.;
 3. justowanie obustronne z dzieleniem wyrazów;
 4. bez wcięć;
 5. interlinia 1,5 pkt.

Tekst bibliografii

Bibliografię tekstów cytowanych prosimy zamieścić pod koniec tekstu głównego, sformatowaną następująco:

 1. Times New Roman 12 pkt.;
 2. wyrównanie lewostronne z wykorzystaniem listy numerowanej;
 3. bez wcięcie pierwszego wiersza;
 4. interlinia 1,5 pkt.

Tekst abstraktu

Wymagamy dołączenia abstraktu angielskiego na koniec wszystkich artykułów naukowych, po sekcji bibliograficznej. Abstrakt powinien zawierać tłumaczenie tytułu tekstu czcionką pogrubioną oraz streszczenie o objętości max. 1500 znaków ze spacjami, sformatowane w poniższy sposób:

 1. Times New Roman o wielkości 10 pkt.;
 2. justowanie obustronne;
 3. wcięcie pierwszego wiersza 1,25 cm;
 4. interlinia 1,5 pkt.

Odniesienia

Przypisy dolne

Na łamach „Creatio Fantastica” nie są stosowane tzw. przypisy parentetyczne (parenthetical referencing) typu Harvardzkiego, dlatego też wszystkie odniesienia bibliograficzne powinno się zamieszczać w przypisach dolnych.

Prosimy bezwzględnie nie używać skrótów imion, zarówno autorów cytowanych tekstów, jak również ich redaktorów czy tłumaczy.

W zależności od rodzaju i frekwencji cytowania, prosimy stosować się do poniższych wskazówek:

Cytat z monografii autorskiej:
Tomasz Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX w., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 50.

Cytat z rozdziału monografii autorskiej:
Umberto Eco, Światy science fiction, w: tegoż, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przekł. Joanna Wajs, Warszawa: WAB 2012, s. 150.

Cytat z rozdziału monografii zbiorowej:
Jochen Venus, Simulation of Self-Action. On the Morphology of Remote-Controlled Role Playing, w: Logic and Structure of the Computer Game, red. Stephan Günzel, Michael Liebe, Dieter Mersch, Potsdam: Potsdam University Press 2010, s. 150.

Cytat z artykułu w czasopiśmie:
Darko Suvin, On the Poetics of Science Fiction Genre, „College English” 1972, t. 34, nr 3, s. 150.

Cytat z bloga:
Henry Jenkins, Why Do We Need to “Understand” Fans?, w: tegoż, Confessions of an Aca-Fan, http://henryjenkins.org/2014/03/why-do-we-need-to-understand-fans-a-conversation-with-mark-duffett-part-four.html [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Cytat z artykułu na portalu internetowym:
„Obyśmy przetrzymali tych Sarumanów i zobaczyli znowu wiosnę pośród drzew…”, w: Elendilion. Tolkienowski serwis informacyjny, http://www.elendilion.pl/2014/06/18/obymy-przetrzymali-tych-sarumanow-i-zobaczyli-znowu-wiosne-porod-drzew/ [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Cytat z wywiadu internetowego:
Guy Gavriel Kay, Interview with Solaris, rozm. przepr. Jean-Louis Trudel, online: Bright Weavings, brightweavings.com/ggks words/gkksworlds/trudel.htm [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Cytat z filmu internetowego:
Sapientia Film Conferences, Marie-Laure Ryan Keynote Speech 2013 ISIS Conference, 2:45-3:47, online: YouTube.com, http://youtu.be/zqFsg8zqcLA [dostęp: 30 sierpnia 2014].

Cytat z gry komputerowej:
Shadow of Mordor, Monolith Productions 2014.

Uwaga: z uwagi na obiektywną trudność z cytowaniem konkretnego momentu rozgrywki, zalecamy w przypadku wnikliwszych analiz przywołanie playthrough nagranego na YouTubie lub pokrewnym portalu z podaniem zakresu minutowego zgodnie z zapisem cytatu z filmu internetowego.

Skróty

msc. cyt. – w przypadku cytowania miejsca już cytowanego

W cytatach autorów już przywoływanych należy stosować inicjał imienia (dotyczy także tłumaczy i redaktorów).

Przykład:
Farah Mendlesohn, The Rhetorics of Fantasy, Middletown: Wesleyan University Press 2008, s. XIX.
. . .
. . .
F. Mendlesohn, msc. cyt.

dz. cyt. – w przypadku cytowania przywoływanego już tekstu

Przykład:
Marie-Laure Ryan, Introduction, w: tejże, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore: Routledge 2001, s. 14
. . .
. . .
M.-L. Ryan, The Text as World. Theories of Immersion, w: tejże, dz. cyt., s. 95-96.

tegoż/tejże/tychże – w przypadku cytowania innej publikacji autora/autorki/autorów zacytowanych we wcześniejszym przypisie

Przykład:
Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema, red. Artur Blaim, Ludmiła Gruszewska-Blaim, New York: Peter Lang 2013, s. 45.
Tychże, Structure and Uncertainty, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press 2008, s. 15.

tamże – w przypadku cytowania miejsca cytowanego we wcześniejszym przypisie

Przykład:
Mariusz M. Leś, Pomieszanie języków i pierwszy kontakt. O językach sztucznych w fantastyce naukowej, w: „Białostockie Archiwum Językowe” 2013, nr 13, s. 161.
Tamże, s. 165.

por., zob. – w zależności od potrzeby przed adresem bibliograficznym (zob. dla tekstów rozbudowujących kontekst, por. dla tekstów opracowujących temat w sposób odmienny bądź polemiczny.

Na łamach „Creatio Fantastica” nie zaleca się stosowania skrótu cyt. za:, preferowane będą wyłącznie cytaty bezpośrednio zaczerpnięte z polskich i zagranicznych tekstów.

Uwaga: może się zdarzyć, że w przypadku stosowania wielu skrótów „dz. cyt.” czy „msc. cyt.” zbyt często w odniesieniu do autora wielu publikacji cytowanych w jednym artykule, czytelnik może nie wiedzieć, o które dzieło cytowane chodzi autorowi przypisu. W takich wypadkach lepiej zastosować notację: np. Umberto Eco, Światy…, dz. cyt., s. X (mając na myśli tekst: Umberto Eco, Światy science fiction, w: tegoż, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przekł. J. Wajs, Warszawa: WAB 2012 i Umberto Eco, Lector in fabula…, dz. cyt., s. X (mając na myśli tekst: Umberto Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przekł. P. Salwa, Warszawa 1994).

Bibliografia

Bibliografia powinna być funkcjonalnym narzędziem pomocnym w docieraniu do większej ilości źródeł naukowych na dany temat, a nie wizytówką autorskiej erudycji. Z tych względów prosimy o zamieszczanie w niej tylko i wyłącznie tych artykułów, monografii czy źródeł internetowych, które zostały bezpośrednio przywołane w pracy lub też miały kluczowy wpływ na całokształt rozważań. Nie zalecamy stosowania podziału bibliografii na podmiotową i przedmiotową, które jest zasadne w przypadku prac studenckich, dokumentujących pierwszoplanowo stopień przyswojenia wiedzy z danego zakresu, a dopiero w drugiej kolejności przebieg pracy badawczej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s